Actualment a Carrilet estem realitzant diversos projectes de recerca vinculats tant a l’escola com al centre terapèutic. Així mateix, també col·laborem amb d’altres estudis liderats per altres entitats.

PROJECTES DE RECERCA PROPIS:

n Neurones mirall: ús de la imitació en un treball de psicoteràpia psicoanalítica amb infants amb trastorn de l’espectre autista

El descobriment de les neurones mirall i la seva relació amb l’autisme (Rizzolatti et al., 2010; Iacoboni et al., 2012) va impulsar, el 2011, el disseny, l’aplicació i la investigació d’una intervenció psicoterapèutica basada en la conducta imitativa per nens amb trastorn de l’espectre autista (TEA). La mostra de l’estudi consta de 2 infants escolaritzats al centre de dia, els quals han realitzat 20 sessions de psicoteràpia individual, en les que s’introdueixen de forma sistemàtica uns minuts de imitació de ressonància sensorial i posteriorment uns minuts d’imitació significativa. Hipotitzem que aquest tipus de intervenció millorà els dèficits ocasionats per un desenvolupament insuficient del sistema de les neurones mirall i s’observaran millores en determinades categories com la intenció comunicativa o el contacte ocular amb l’altre. Per poder valorar aquests canvis s’ha emprat la metodologia observacional. El treball realitzat fins al moment s’ha presentat a:

- 2es jornades d’especialització de Carrilet “Neurones mirall: on tu i jo ens trobem”. Facultat de Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Octubre 2012.

- Arias E, Castelló C. Evaluation of an autistic children therapy based on imitation. 12th European Conference on Psychological Assessment. San Sebastián. Juny 2013. Presentació oral

- Arias E, Castelló C, Fieschi E, Mestres M, Soldevila A. Investigación observacional: una experiencia de intervención en niños con TEA basada en la teoría de las neuronas espejo. Temas de psicoanálisis. In press

n Avaluació cognitiva en TEA

El rendiment cognitiu dels nens amb TEA és un dels principals factors implicats en el rendiment escolar i en la seva adaptació a l’entorn. També s’ha relacionat amb la severitat de la simptomatologia clínica i s’ha emprat com a mesura de valoració del progrés i desenvolupament del nen, així com pel diagnòstic diferencial amb altres patologies (Morral et al., 2012; Peeters et al., 2008).

No obstant l’avaluació cognitiva dels nens amb TEA segueix essent un repte pel professional de la psicologia. Les dificultats de llenguatge, de simbolització, la necessitat de més temps per comprendre i respondre a la demanda de l’avaluador, així com aspectes emocionals com la baixa tolerància a la frustració influeixen de manera significativa al rendiment a les proves (Peeters et al., 2008; Viloca et al., 2012)

A Carrilet estem desenvolupant aquesta línia d’investigació amb múltiples objectius: 1) aprofundir en el coneixement del perfil neuropsicològic des nens amb TEA; 2) seleccionar i desenvolupar proves diagnòstiques; 3) desenvolupar mètodes d’interpretació dels resultats tenint en compte les característiques de la patologia.

Fins al moment hem realitzat un estudi per comparar dues escales de mesura d’intel·ligència, Weschler No Verbal i WISC-IV, en una mostra de nens entre 6 i 11 anys amb diagnòstic de TEA escolaritzats a Carrilet, i els corresponents nens control sense cap diagnòstic i escolaritzats en centres ordinaris. Els resultats obtinguts mostren, en primer lloc, que els nens amb TEA presenten un rendiment cognitiu molt variable que dificulta obtenir un QI que s’ajusti a la realitat de les seves capacitats. Per tant, emfatitzen la importància de tenir en compte les característiques del seu funcionament mental per interpretar de forma correcta els resultats obtinguts als tests. En segon lloc, indiquen que l’escala Weschler no verbal pot ser administrada en subjectes d’aquesta població, que les estimacions del CI total són equivalents a les obtingudes amb altres escales d’intel·ligència i que el menor rendiment a l’escala es relaciona amb una major simptomatologia clínica.

El novembre de 2013 aquest estudi va rebre el primer premi de la Ia edició del Premi Pearson-Psicofundació per estudis d’investigació. A més, el treball realitzat s’ha difós en diversos congressos i seminaris de formació, en concret:

- Castelló C, Miralbell J, Mestres M, Sánchez E, Arias-Pujol E. Challenges in the IQ assessment of ASD. European Congress of Psychological Assessment. Juliol 2013

- Castelló C, Miralbell J, Mestres M, Sánchez E, Alcàcer B, Viloca LL, Arias-Pujol E. The Wechsler NonVerbal Scale as a global intelligence assessment tool in the autism spectrum disorder. 62a Jornada de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Barcelona. Juny 2013

n Estudi qualitatiu de les relacions fraternals i l’entorn familiar de l’autisme. En col·laboració amb la Universitat Ramon Llull (URL) - Mariella Venturella.

Aquest estudi observacional té com a objectiu estudiar les famílies amb infants amb autisme; identificar alteracions en la relació familiar en situació de risc i generar accions per ajudar a les famílies tant en relació amb el germà sa, com en relació a l’infant amb autisme. Actualment, s’està realitzant una psicoteràpia grupal amb germans de nens i nenes amb TEA del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet.

n Estudi qualitatiu de les tutories terapèutiques al Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. En col·laboració amb la Universitat Ramon Llull (URL) - Eulàlia Arias i Lara Vaimberg.

Les tutories terapèutiques són una iniciativa educativa-terapèutica que han impulsat les psicòlogues del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, amb la col·laboració dels mestres de l’escola. L’objectiu és realitzar una aplicació de la psicoteràpia de grup en l’àmbit escolar. En aquest estudi observacional s’analitzaran els registres audiovisuals de les sessions realitzades durant el curs 2013-2014.

n Diagnòstic del TEA a través de la Musicoteràpia. En col·laboració amb l’Instituto Música, Arte y Porceso (MAP) de Vitoria-Gasteiz - Patxi del Campo, Sheila Pereiro i Marta Nieto

L’abril de 2014 s’ha iniciat un projecte de col·laboració i recerca amb l’Instituto MAP, per tal de validar la fiabilitat d’un test musicoterapèutic per al diagnòstic dels TEA, correlacionant els resultats d’aquest test amb els obtinguts per l’escala ADOS (Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme). Aquest test fou elaborat per Amelia Olfield a “The Croft Child and Family Unit” de Cambridge, amb motiu de la seva tesi doctoral i del seu treball amb infants amb autisme i les seves famílies a través de la Musicoteràpia.

En aquests moments a Carrilet ja s’ha iniciat una prova pilot amb 9 infants als que una musicoterapeuta del Instituto MAP ha passat el test musicoterapèutic i en breu una de les psicòlogues de Carrilet els passarà l’ADOS.

PROJECTES DE RECERCA D’ALTRES INSTITUCIONS:

n Estudi sobre detecció primerenca de signes/senyals d’alarma en nens de 0 a 6 anys amb Síndrome de Down, compatibles amb un funcionament autista i que puguin ser precursors d’un TEA. Fundació Catalana Síndrome de Down.

Belinda Ortiz, terapeuta i investigadora de la Fundació Catalana Síndrome de Down ha sol·licitat la col·laboració de professionals de Carrilet com a experts en autisme, per dur a terme aquesta recerca sobre senyals precoces d’alarma de TEA en infants amb Síndrome de Down.

Durant aquest any 2013 el paper dels experts de Carrilet ha estat visionar diferents pel·lícules familiars i valorar-ne les categories de senyals d’alarma establertes per Belinda Ortiz, investigadora principal del projecte.

Per dur a terme aquesta col·laboració, s’ha signat un acord de col·laboració entre la Fundació Catalana Síndrome de Down i Carrilet.