En els últims quinze anys, els nens amb Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) i amb Trastorn Mental Greu (TMG), s’han pogut diagnosticar i tractar, cada cop de manera més precoç i adequada. Per una part gràcies als coneixements més aprofundits sobre aquestes patologies, i també a la xarxa infanto-juvenil de salut mental que s’ha organitzat a Catalunya.

Els CDIAP, amb contacte amb les escoles bressol i amb els pediatres dels CAP, així com amb els Centres Específics o Centres de Dia (com Carrilet), han aconseguit diagnòstics i tractaments força precoços. També l’assistència a Centres Específics o Centres de Dia, ha suposat evolucions molt significatives, amb canvis estructurals de la personalitat, que suposen canvis de diagnòstic i de pronòstic.

Hi ha un grup de nens/es que entren dins de l’anomenat “espectre autista”, que són tractats als CDIAP, que evolucionen molt i són inclosos a escoles ordinàries. Tot i la seva evolució, és necessari que aquests infants rebin un tractament psicoterapèutic, amb persones formades per tractar aquestes patologies, per tal d’aconseguir una elaboració completa de les falles en el desenvolupament de l’anomenat “psiquisme primitiu”, que els va abocar al TGD o al TMG. La no elaboració adequada del trastorn del desenvolupament primitiu i l’assoliment de una bona integració de la personalitat, està comprovat que pot donar lloc a l’edat adulta a trastorns psicopàtics i drogaaddicció.

És per aquests motius i degut a la demanda que arribava al Centre Educatiu i Terapèutic de treballar i donar resposta a les necessitats d’aquests infants i adolescents, que l’any 1992 es va constituir el CENTRE DE TRACTAMENTS CARRILET. Aquest va néixer amb la voluntat d’atendre des d’una perspectiva dinàmica i amb un funcionament interdisciplinar, les necessitats psicològiques, socials i de desenvolupament de les persones amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD: autisme, psicosi infantil, Asperger…), Trastorn Mental greu (TMG) i/o Trastorns del Comportament (TC), a fi de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. El nostre és un servei d’atenció terapèutica especialitzada i de qualitat, que estem segurs que acompleix un treball de prevenció que pot estalviar despesa i sobre tot molt patiment social.

La majoria d’usuaris que assisteixen al centre han estat derivats per altres serveis de la xarxa socio-sanitària i educativa: centres d’estimulació primerenca, escoles i llars d’infants, CSMIJs, EAPs,…

Aquest centre no es dedica exclusivament a l’atenció directa del infants i adolescents, sinó també dels seus familiars, als que no s’ofereix només informació, assessorament i seguiment del seu fill/a, sinó també tractament i grups d’ajuda mútua, en cas de que es consideri necessari.

DIBUIX