• Persones amb TGD, TMG i/o TC que requereixin d’un tractament  terapèutic específic, sigui quin sigui el seu grau d’afectació.
  • Edat: a partir de que es detecta la necessitat en endavant.
  • Persones que sol·licitin un diagnòstic diferencial.
  • Les famílies del col·lectiu.
  • Les entitats i els professionals que directa o indirectament tenen una relació significativa amb persones amb TGD, TMG i/o TC del servei o amb la seva família.

 

Artteràpia