• Infants amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament que requereixin una escolarització específica en un centre d’educació especial o compartida amb l’escola ordinària.
  • Edat: de 3 a 12 anys.
  • Les famílies dels alumnes escolaritzats al centre.
  • Les entitats i els professionals que directa o indirectament tenen una relació significativa amb un infant amb TGD escolaritzat a l’escola.

 

Classe papallona 09